Q&Me

Chính sách bảo mật

 

Công ty chúng tôi - một công ty thông tin viễn thông hiện đại, nhận thấy tầm quan trọng của bảo vệ thông tin cá nhân và những nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân theo các chính sách dưới đây. Việc cung cấp thông tin cá nhân cho công ty của chúng tôi được tiến hành theo thoả thuận với nội dung dưới đây: 

 

1. Định nghĩa của thông tin cá nhân

 

"Thông tin cá nhân" được công nhận như sau:

 

(1) Thông tin liên quan đến sự tồn tại của một cá nhân theo quy định tại các luật liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân (tên, ngày sinh, tên của công ty hoặc tổ chức, bộ phận và chức danh, địa chỉ công ty, thu nhập, tình trạng lao động, cấu trúc gia đình, thông tin liên lạc khác và tất cả các thông tin khác thu được từ một cá nhân cụ thể như ngày sinh và giới tính). 

 

(2) Thông tin được sử dụng liên quan đến một cá nhân cụ thể như địa chỉ e-mail, ID người dùng, mật khẩu, thẻ tín dụng và các thông tin khác.

 

(3) Danh sách khảo sát, bản trả lời câu hỏi khảo sát và thông tin thu thập được thông qua hoạt động nghiên cứu của chúng tôi như trả lời, nhập và các thông tin khác nhận được từ hoạt động nghiên cứu của chúng tôi.

 

2. Sử dụng Cookie

 

(1)  Các phần của trang web công ty chúng tôi sử dụng cookies. Cookies là các tập tin nhỏ được gửi từ trang web vào trình duyệt của người dùng, và hiện nay đang được sử dụng phổ biến trên nhiều trang web.

 

(2)  Thông qua việc sử dụng các cookie, trang web của công ty của chúng tôi có thể xác định các trang trong trang web mà người dùng đã truy cập trong quá khứ và việc cung cấp hiển thị nội dung và dịch vụ phù hợp hơn cho những người truy cập trở lại. Ngoại trừ các trường hợp được chỉ định cụ thể ngược lại trên trang web, cookies sẽ không thu thập thông tin cá nhân. Đối với những người dùng không muốn bị thu thập thông tin về các trình duyệt, có thể vô hiệu hóa tính năng cookie bằng cách thay đổi các cài đặt trên trình duyệt internet của mình.

 

3. Sử dụng Cookie Phân phối Quảng cáo

 

(1)  Các phần của trang web công ty này sử dụng cookies nhằm mục đích phân phối quảng cáo cho công ty này và cho "các quảng cáo nhắm đến hành vi" theo hợp đồng với các công ty bên thứ ba.

 

4. Mục đích sử dụng

 

Công ty này sẽ sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích sau:

(1) Để xác thực cá nhân của các thành viên và cung cấp các dịch vụ cho các thành viên.

 

(2) Để phân phối các thông tin liên lạc và các thông báo liên quan đến việc sử dụng của các thành viên.

 

(3) Để điều tra và thu thập các ý kiến và tình trạng sử dụng các sản phẩm và các dịch vụ đã tập hợp từ các thành viên.

 

(4) Trả lời các câu hỏi và ý kiến về dịch vụ này.

 

(5) Cung cấp các thông tin khảo sát đến các doanh nghiệp và các tổ chức (Thông tin có thể được cung cấp như dữ liệu thống kê hoặc thông tin cá nhân)

 

(6) Đổi điểm mà các thành viên đã nhận được thành các sản phẩm hoặc dịch vụ mà các đối tác kinh doanh của chúng tôi đã cung cấp.

 

(7) Phân phối các mẫu sản phẩm từ các đối tác kinh doanh.

 

(8) Các mục khác phụ trợ cho các mục trên.

 

5. Giới hạn việc sử dụng thông tin cá nhân

 

Công ty sẽ không sử dụng thông tin cá nhân vượt quá giới hạn cần thiết để hoàn thành các Mục đích Sử dụng mà không có sự đồng ý trước của cá nhân. Tuy nhiên, điều này có thể không đúng trong các trường hợp sau đây:

 

(1) Các trường hợp bắt buộc theo luật.

 

(2)  Các trường hợp xác định là cần thiết để bảo vệ cuộc sống con người, thân thể, hoặc tài sản, mà trong trường hợp đó khó có được sự đồng ý của cá nhân.

 

(3) Các trường hợp xác định là cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc sự phát triển lành mạnh của trẻ em, mà trong trường hợp đó khó có được sự đồng ý của cá nhân.

 

(4) Các trường hợp được xác định là cần thiết để hợp tác với công tác xử phạt vi phạm pháp luật của cơ quan quốc gia, tổ chức công cộng địa phương, hoặc người đại diện của các cơ quan/tổ chức này, mà trong trường hợp đó tìm sự đồng ý của cá nhân có khả năng sẽ gây bất lợi cho công việc này.

 

 

6. Thu thập thông tin cá nhân đúng đắn 

Công ty này thu thập thông tin cá nhân theo phương thức đúng đắn, và sẽ không có được thông tin này thông qua các phương thức không đúng đắn hoặc các biện pháp lừa đảo.

 

7. Thông báo Mục đích Sử dụng tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân

 

Công ty này, khi thu thập thông tin cá nhân, sẽ thông báo trước mục đích sử dụng. Tuy nhiên, điều này có thể không đúng trong các trường hợp sau đây:

 

(1)  Các trường hợp có lo ngại rằng thông báo hoặc thông báo công khai cho cá nhân về mục đích sử dụng sẽ gây hại cho cuộc sống, thân thể, tài sản hoặc các quyền hoặc quyền lợi khác của cá nhân đó hoặc của một bên thứ ba.

 

(2)  Các trường hợp có lo ngại rằng thông báo hoặc thông báo công khai cho cá nhân về mục đích sử dụng sẽ gây nguy hại đến quyền riêng tư hoặc lợi ích hợp lệ.

 

(3)  Các trường hợp có lo ngại rằng thông báo hoặc thông báo công khai cho cá nhân về mục đích sẽ gây bất lợi cho công việc xử phạt vi phạm pháp luật của cơ quan quốc gia, tổ chức công cộng địa phương, hoặc người đại diện của các cơ quan/tổ chức này.

 

(4)  Các trường hợp khi mục đích sử dụng được xác định là rõ ràng thông qua tình huống có việc thu thập thông tin.

 

8. Giám sát đơn vị phụ trách

 

Công ty này, khi thuê ngoài toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân, sẽ yêu cầu đơn vị phụ trách nêu trên thực hiện hợp đồng có chứa một điều khoản bảo mật thong tin, và nhằm mục đích xác nhận quản lý an toàn của đơn vị phụ trách nêu trên đối với thông tin cá nhân nêu trên, thực hiện việc giám sát cần thiết và thích hợp.

 

9. Hạn chế cung cấp thông tin cho các bên thứ ba

 

Công ty này sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của cá nhân, ngoại trừ trong các trường hợp ngoại lệ sau đây:

 

(1) Các trường hợp bắt buộc theo luật.

 

(2)  Các trường hợp xác định là cần thiết để bảo vệ cuộc sống, thân thể, hoặc tài sản con người, mà trong trường hợp đó khó có được sự đồng ý của cá nhân.

 

(3) Các trường hợp xác định là cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc sự phát triển lành mạnh của trẻ em, mà trong trường hợp đó khó có được sự đồng ý của cá nhân.

 

(4) Các trường hợp được xác định là cần thiết để hợp tác với các hoạt động của công tác xử phạt vi phạm pháp luật của cơ quan quốc gia, tổ chức công cộng địa phương, hoặc người đại diện của các cơ quan/tổ chức này, mà trong trường hợp đó tìm sự đồng ý của cá nhân có khả năng sẽ gây bất lợi cho công việc này.

 

 (5) Các trường hợp mà các mục sau đây được thông báo hoặc công bố công khai trước:

 

         1. Mục đích sử dụng bao gồm việc đóng góp thông tin cho bên thứ ba.

         2. Các mục sẽ được cung cấp cho bên thứ ba.

         3. Những cách hoặc phương tiện mà thông tin sẽ được cung cấp cho bên thứ ba.

         4. Theo mong muốn của cá nhân, việc tạm ngưng cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

 

Tuy nhiên, các trường hợp sau đây không được xem là các bên thứ ba có liên quan nêu trên:

 

(6) Các trường hợp công ty này, trong phạm vi cần thiết để hoàn thành mục đích sử dụng, thuê ngoài toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân.

 

(7)  Các trường hợp cung cấp thông tin cá nhân khi một doanh nghiệp kinh doanh được bàn giao lại do sáp nhập hoặc lý do khác.

 

(8)  Các trường hợp mà trong đó thông tin được sử dụng gắn liền với cá nhân được nhận dạng bằng thông tin cá nhân này, và trên thực tế cùng với các mục thông tin cá nhân sẽ được sử dụng kết hợp, phạm vi của người đại diện sử dụng thông tin kết hợp, mục đích sử dụng của người đại diện, và tên và chức vụ của người đại diện chịu trách nhiệm về việc quản lý thông tin cá nhân, được thông báo trước cho cá nhân, hoặc là những điều mà cá nhân có thể dễ dàng biết được chúng.

 

10. Tiết lộ thông tin cá nhân

 

Nếu một cá nhân yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của mình, công ty sau khi xác nhận rằng yêu cầu này là từ cá nhân sẽ tiết lộ ngay thông tin này mà không chút trễ nãi. Tuy nhiên, trong trường hợp công bố thông tin sẽ dẫn đến bất kỳ một trong những việc sau đây, toàn bộ hoặc một phần thông tin có thể không được tiết lộ, và trong trường hợp đó có quyết định rằng thông tin sẽ không được tiết lộ, cá nhân sẽ được thông báo ngay về quyết định như vậy.

 

(1)  Các trường hợp có lo ngại về thiệt hại cho cá nhân, hoặc cuộc sống, thân thể, tài sản, hoặc các quyền, hoặc các lợi ích khác của một bên thứ ba.

 

(2)  Các trường hợp có lo ngại về thiệt hại đáng kể cho việc thực hiện thích hợp của các công việc của công ty.

 

(3)  Các trường hợp mà sẽ là nằm trong sự vi phạm bất kỳ luật khác. 

 

11. Sửa chữa, v.v sử dụng thông tin cá nhân

 

Trong trường hợp công ty này được cá nhân yêu cầu sửa chữa, thêm hoặc xóa (sau đây gọi là "sửa chữa") thông tin do thông tin không chính xác, sau khi xác nhận rằng yêu cầu thực sự là của cá nhân và ngoại trừ các trường hợp cần có thủ tục đặc biệt được quy định của luật và các quy định khác, công ty sẽ tiến hành ngay việc kiểm tra cần thiết và dựa trên kết quả kiểm tra của mình sẽ sửa lại thông tin cá nhân và thông báo cho cá nhân về sửa chữa nói trên. 

 

12. Chấm dứt sử dụng thông tin cá nhân

 

Nếu một cá nhân yêu cầu chấm dứt sử dụng hoặc xóa thông tin cá nhân của mình (sau đây gọi là "chấm dứt sử dụng") vì việc xử lý thông tin cá nhân ngoài phạm vi của mục đích sử dụng được công bố trước, hoặc do việc thu thập của mình thông qua các phương thức lừa đảo hoặc không phù hợp, sau khi xác nhận rằng yêu cầu thực sự là của cá nhân đó, công ty sẽ tiến hành các kiểm tra cần thiết và dựa trên kết quả kiểm tra sẽ dừng việc sử dụng thông tin cá nhân và thông báo cho cá nhân về việc chấm dứt sử dụng này. Tuy nhiên, trong trường hợp mà việc chấm dứt sử dụng thông tin cá nhân làm phát sinh một khoản chi phí lớn hoặc trong các trường hợp khác mà việc chấm dứt sử dụng thông tin cá nhân sẽ rất khó khăn nhưng những quy trình tương tự khác có thể được thực hiện để bảo vệ quyền và lợi ích của cá nhân đó, thì những quy trình tương tự đó sẽ được thực hiện. Nếu yêu cầu không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của luật bảo vệ thông tin cá nhân, chúng tôi có thể không đủ khả năng đáp ứng được tất cả các yêu cầu.

 

Hơn nữa, trong một số trường hợp cần thiết, có thể phát sinh khoản lệ phí bổ sung.  

 

13. Thắc mắc

 

Nếu có thắc mắc về thông tin cá nhân, xin vui lòng xem thông tin liên lạc sau: support@qand.me