0
points
Q. Bạn thường đeo loại khẩu trang nào khi ra đường?
1 3
N = 257
39%
60%
7%
7%
3%
1. Khẩu trang vải...
2. Khẩu trang y tế...
3. Khẩu trang 3D...
4. Khẩu trang su...
5. Không đeo khẩu...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close