0
points
Q. Bạn nghĩ Covid-19 đem lại tác động tích cực nào sau đây?
5 6
N = 215
44%
19%
27%
7%
3%
Con người có ý...
Dành thời gian cho...
Ở bên gia đình...
Sống khoẻ, sống...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close