0
points
Q. Là bố mẹ, bạn sẽ làm gì khi con cái mình mắc lỗi?
12 0
N = 337
63%
4%
30%
1%
2%
Nhắc nhở nhẹ...
Dùng đòn roi để...
Kể một câu chuyện...
Không quan tâm vì...
Ý kiến khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close