0
points
Q. Bạn thích cái nào hơn khi xem các chương trình nước ngoài?
7 15
N = 285
51%
49%
Xem với phụ đề...
Xem phim lồng tiếng...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close