0
points
Q. Nếu bạn kết hôn với một người không biết yêu thương bạn . Bạn sẽ làm gì?
0 6
N = 299
28%
14%
60%
5%
Ly hôn
Chấp nhận/ im lặng/...
Nói ra/ sửa đổi...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close