0
points
Q. Nếu tóc bạn bị hư tổn do sử dụng hóa chất (uốn, duỗi, nhuộm...), bạn sẽ làm gì đầu tiên để chăm sóc tóc?
4 5
N = 268
30%
8%
47%
13%
3%
Cắt hết phần...
Hấp dầu ở tiệm...
Dùng các liệu pháp...
Dùng dầu xả dưỡng...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close