0
points
Q. Bạn đánh giá như thế nào đối với chất lượng các thương hiệu sữa nội địa hiện nay?
3 5
N = 229
71%
14%
7%
12%
3%
Tốt và giá cả...
Bình thường nhưng...
Không tốt bằng...
Giá vẫn còn cao...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close