0
points
Q. Bạn đánh giá như thế nào về mức độ an toàn vệ sinh của các đồ dùng tái chế từ rác thải?
4 3
N = 250
34%
17%
31%
12%
10%
Không an toàn vệ...
Khá không an toàn...
Bình thường
Khá an toàn vệ sinh...
An toàn vệ sinh...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close