0
points
Q. Bạn sẽ làm gì khi da của bạn gặp phải vấn đề về thâm, nám?
40 29
N = 960
42%
31%
6%
18%
3%
Tìm ngay một sản...
Sử dụng các hình...
Không làm gì cả...
Đến spa thường...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close