0
points
Q. Bạn nghĩ sao khi EURO CUP năm nay sẽ hoãn vào năm sau do dịch Covid-19?
39 33
N = 754
80%
9%
7%
3%
1%
Hoàn toàn đồng...
Không đồng ý...
Khá mâu thuẫn...
Không quan tâm lắm...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close