0
points
Q. Bạn đánh giá như thế nào về tình hình kiểm soát dịch bệnh ở Việt Nam?
23 23
N = 716
50%
23%
15%
10%
2%
So với thế giới...
Việc kiểm soát...
Việc thực hiện...
Vẫn chưa thể đánh...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close