0
points
Q. Bạn thường tìm thông tin để mua sách qua hình thức nào?
31 24
N = 630
36%
41%
6%
13%
4%
Vào các hiệu sách...
Tìm và đọc thử...
Qua bạn bè giới...
Lựa chọn mua bất...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close