0
points
Q. Nếu môi trường làm việc khiến bạn cảm thấy áp lực, mệt mỏi, bạn sẽ làm gì?
13 14
N = 469
12%
23%
37%
3%
25%
Chuyển việc khác...
Chia sẻ với đồng...
Tìm cách giải tỏa...
Cố gắng chịu...
Tìm hiểu rõ nguyên...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close