0
points
Q. Bạn sẽ làm gì khi bất ngờ nhận được quyết định sa thải từ công ty mà mình đang làm việc?
18 16
N = 496
9%
70%
6%
15%
1%
Nổi giận tìm gặp...
Vẫn giữ thái độ...
Cho rằng đây là...
Chấp nhận quyết...
Không làm gì cả...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close