0
points
Q. Bạn thích sử dụng hãng hàng không nào của Việt Nam?
5 7
N = 372
32%
8%
63%
10%
Vietjet
Jesta
Vietnamairline
Bamboo
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close