0
points
Q. Trong các loại bảo hiểm thì bạn sẽ chọn bảo hiểm nào có tiện ích cho mình nhất?
17 6
N = 314
67%
22%
7%
2%
3%
Bảo hiểm y tế...
Bảo hiểm nhân...
Bảo hiểm tai nạn...
Bảo hiểm bệnh...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close