0
points
Q. Theo bạn, vấn đề toàn cầu nào mà bạn cho là đáng lo ngại nhất và cần được khắc phục nhanh chóng?
15 7
N = 328
57%
5%
30%
5%
4%
Môi trường (thiên...
Học vấn (thất...
Dịch bệnh (bệnh...
Chiến tranh, khủng...
Mất an ninh, trật...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close