0
points
Q. Bạn nghĩ gì về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, ngừa virus Corona?
26 22
N = 391
45%
9%
11%
32%
4%
Giúp Phụ huynh yên...
Làm đảo lộn cuộc...
Rất khó có thể...
Đây là hành động...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close