0
points
Q. Bạn nghĩ sao về việc đốt vàng mã trong mỗi dịp cúng tế?
16 7
N = 297
22%
28%
24%
9%
17%
Không có lợi ích...
Nên hạn chế, có...
Thể hiện sự biết...
Cảm thấy bình...
Khác (Là một phong...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close