0
points
Q. Khi phát hiện một tờ tiền của mình bị rách, bạn sẽ làm gì?
18 13
N = 278
53%
31%
0%
10%
6%
Đến Ngân hàng...
Tìm cách dán lại...
Đổi cho người...
Tìm cách tiêu tờ...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close