0
points
Q. Cách phục vụ của hãng hàng không Việt Nam nào bạn hài lòng nhất?
6 3
A. 13%
B. 17%
C. 9%
D. 61%
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close