0
points
Q. Mức độ ủng hộ của bạn về việc các nhà mạng Việt Nam ngăn chặn truy cập các trang web không lành mạnh?(với 1* là rất không đồng ý, 5* là rất đồng ý)
14 16
Trung bình: 4.2
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close