0
points
Q. Bạn có hưởng ứng việc không sử dụng túi nilong trong hoạt động hàng ngày?
9 15
N = 226
66%
23%
6%
3%
3%
Có, Tôi hạn chế...
Thỉnh thoảng nhưng...
Chưa quan tâm lắm...
Tôi không quan tâm...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close