0
points
Q. Bạn nghĩ có nên cho con học các lớp năng khiếu?
13 8
N = 187
35%
48%
15%
1%
2%
Có, nên học từ...
Tùy thuộc vào sở...
Tùy thuộc vào điều...
Không, nên để...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close