0
points
Q. Theo bạn, tại sao ngày càng nhiều trẻ theo đuổi mô hình start up?
8 13
N = 296
32%
31%
11%
18%
8%
Do các bạn trẻ...
Do ngày nay nhiều...
Do nhiều lĩnh vực...
Do xu hướng muốn...
Khác (các bạn trẻ...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close