0
points
Q. Khi nào bạn muốn tách ra sống riêng?
16 20
N = 293
38%
47%
9%
4%
3%
Khi kết hôn
Khi ổn định về...
Khi ra trường có...
Khi sống thử với...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close