0
points
Q. Mức độ cần thiết của tiền tips khi sử dụng dịch vụ tại các nhà hàng, khách sạn?(1* là rât không cần thiết, 5* là rất cần thiết)
24 11
Trung bình: 3.8
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close