0
points
Q. Phát biểu nào đúng nhất với suy nghĩ của bạn về việc luyện tập tính tự lập cho con cái từ bé?
31 13
N = 274
42%
7%
49%
2%
Nên tập cho con càng...
Không nên cho trẻ...
Luyện tính tự...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close