0
points
Q. Khi gặp khó khăn về công việc, học tập... bạn sẽ làm gì?
7 12
N = 276
38%
42%
8%
5%
7%
Hỏi ý kiến của...
Tìm kiếm trên các...
Không quân tâm đến...
Gọi điện hoặc...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close