0
points
Q. Đáp án nào đúng nhất với hành động của bạn khi nhận được các cuộc gọi tư vấn mua bất động sản?
33 11
N = 271
41%
49%
1%
4%
5%
Nghe hết cuộc gọi...
Từ chối nhẹ nhàng...
Khó chịu và chửi...
Cúp máy ngay lập...
Ý kiến khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close