0
points
Q. Bạn thường làm gì để hướng ứng các chiến dịch bảo vệ môi trường?
11 16
N = 252
34%
10%
12%
29%
15%
Sử dụng đồ dùng...
Sử dụng phương...
Tiết kiệm điện...
Hạn chế sử dụng...
Khác (trồng cây...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close