0
points
Q. Bạn thường sử dụng dịch vụ nào của Grab nhiều nhất?
11 9
N = 256
52%
21%
4%
6%
18%
GrabCar/ GrabBike/...
GrabFood
GrabExpress
Chuyển tiền qua...
Không sử dụng...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close