0
points
Q. Theo bạn, hình thức đầu tư nào sau đây an toàn và hiệu quả cao?
25 43
N = 508
30%
22%
39%
4%
5%
Bất động sản...
Mua vàng, đô la...
Gửi tiết kiệm...
Mua trái phiếu...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close