0
points
Q. Xu hướng chọn Bánh trung thu của bạn là gì?
37 42
N = 517
13%
59%
10%
16%
3%
Nhìn hấp dẫn...
Nguyên liệu làm...
Giá cả phải hợp...
Thương hiệu nổi...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close