0
points
Q. Điều gì bạn quan tâm nhất khi bạn sử dụng internet để làm việc?
58 32
N = 321
43%
38%
5%
8%
5%
Dữ liệu được...
Tốc độ truyền...
Dung lượng của...
Dữ liệu có được...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close