0
points
Q. Cách phân loại quần áo trước khi cho vào máy giặt của bạn?
54 26
N = 631
59%
20%
5%
10%
6%
Phân loại quần...
Phân loại quần...
Phân loại quần...
Phân loại theo chất...
Không phân loại...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close