0
points
Q. Bạn cho rằng để cạnh tranh vơi Taxi công nghệ thì Taxi truyền thống cần làm gì?
31 31
N = 699
35%
37%
18%
6%
4%
Thay đổi thái độ...
Giảm giá cước...
Có chính sách cho...
Tăng cường quảng...
Tăng số lượng...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close