0
points
Q. Khi nhắc đến gà rán bạn nghĩ ngay tới thương hiệu thức ăn nhanh nào?
48 77
A. 16%
B. 10%
C. 12%
D. 62%
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close