0
points
Q. Theo bạn, du lịch Việt Nam cần khắc phục điểm yếu nào sau đây?
21 26
N = 665
18%
24%
9%
15%
34%
Dịch vụ không...
Chi phí du lịch cao...
Thái độ phục...
Môi trường không...
Có nhiều đối...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close