0
points
Q. Vấn đề khó khăn khi học Tiếng Anh của bạn là gì?
22 36
N = 580
27%
34%
15%
22%
2%
Ngữ pháp
Phát âm
Từ vựng
Phản xạ nhanh khi...
Không có gì khó...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close