0
points
Q. Khi mua nhà bạn chú ý đến điều gì nhất sau đây?
65 45
N = 670
24%
27%
25%
18%
6%
Địa điểm
Phong thủy
Giá cả
Tình hình an ninh...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close