0
points
Q. Bạn thường làm gì để góp phần bảo vệ môi trường?
47 31
N = 701
21%
33%
8%
8%
30%
Phân loại rác...
Giảm sử dụng...
Sử dụng nguyên...
Đi bộ hoặc đi...
Trồng nhiều cây...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close