0
points
Q. Bạn có thói quen giặt quần áo như thế nào?
19 19
N = 612
35%
39%
17%
7%
1%
Bỏ tất cả vào...
Phân loại đồ...
Giặt tay những...
Giặt bằng tay hoặc...
đem ra tiệm giặt...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close