0
points
Q. Mức độ yêu thích của bạn với trung vệ Đình Trọng (với 1* là rất không thích, 5* là rất thích)?
28 18
Trung bình: 4.3
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close