0
points
Q. Theo bạn vì sao người sử dụng chất kích thích ngày càng tăng?
21 30
N = 724
27%
9%
20%
19%
25%
Thích cảm giác...
Gia đình không quan...
Bị rủ rê, lôi...
Muốn thể hiện...
Không nhận thức...
Đắng KẹoKhác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close