0
points
Q. Theo bạn vì sao giới trẻ ngày nay phần lớn ít quan tâm đến lịch sử?
25 39
N = 759
34%
28%
19%
11%
7%
Cảm thấy môn học...
Cách dạy/truyền...
Có nhiều tin tức/giải...
Thiếu nguồn đầu...
Khác
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close