0
points
Q. Bạn thường sử dụng hãng hàng không nội địa tại Việt Nam nào nhất dưới đây?
18 7
A. 74%
B. 21%
C. 5%
D. 1%
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close