0
points
Q. Theo bạn ai là người có sức ảnh hưởng nhất đến giới trẻ trên MXH trong năm 2018?
78 34
A. 36%
B. 41%
C. 11%
D. 12%
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close