0
points
Q. Yêu một người là như thế nào?
12 15
N = 450
34%
26%
33%
32%
46%
Luôn nhớ đến...
Luôn muốn đi bên...
Luôn muốn chăm...
Luôn muốn người...
Luôn muốn quan tâm...
View more

Sign in

Q&Me

Đăng ký
By signing up, you accept our terms of use
Copyright 2015 © Asia Plus Inc.

Chia sẻ thành công

Chúc mừng bạn đã nhận được 10 điểm cho việc chia sẻ Q&Me trên Facebook

Close